Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Klik hier om de Algemene voorwaarden te downloaden nbsp

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financi le diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financi le Markten.

Inhoudsopgave

Artikel nbsp nbsp 1 Definities

Artikel nbsp 2 nbsp Identiteit van de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl

Artikel nbsp nbsp 3 Toepasselijkheid

Artikel nbsp nbsp 4 Het aanbod

Artikel nbsp nbsp 5 De overeenkomst

Artikel nbsp nbsp 6 Herroepingsrecht

Artikel nbsp nbsp 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel nbsp nbsp 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel nbsp nbsp 9 Verplichtingen van de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp bij herroeping

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 De prijs

Artikel 12 Nakoming en extra garantie

Artikel 13 Levering en uitvoering

Artikel 14 Duurtransacties duur opzegging en verlenging

Artikel 15 Betaling

Artikel 16 Klachtenregeling

Artikel 17 Geschillen

Artikel 18 Branchegarantie

Artikel 19 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

 1. Aanvullende overeenkomst een overeenkomst waarbij de consument producten digitale inhoud en of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken digitale inhoud en of diensten door de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl
 2. Bedenktijd de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
 3. Consument de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels bedrijfs ambachts of beroepsactiviteit
 4. Dag kalenderdag
 5. Digitale inhoud gegevens die in digitale vorm nbsp geproduceerd en geleverd worden
 6. Duurovereenkomst een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken diensten en of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode
 7. Duurzame gegevensdrager elk hulpmiddel waaronder ook begrepen e mail dat de consument of Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt
 8. Herroepingsrecht de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
 9. Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten ( toegang tot) digitale inhoud en of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt
 10. Overeenkomst op afstand een overeenkomst die tussen de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten digitale inhoud en of diensten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van n of meer technieken voor communicatie op afstand
 11. Modelformulier voor herroeping het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping
 12. Techniek voor communicatie op afstand middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat consument en Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen

Artikel 2 Identiteit van de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp

Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl
Nobelstraat 10

3846 CG Harderwijk
Nederland
Telefoon ( 31) ( 0) 341 427502
E mail info goudsekaasshop. nl info kaasfondueshop. nl info fondueshop. nl

Openingstijden kantoor
Maandag tot en met vrijdag 08. 00 uur tot 18. 00 uur
Zaterdag 09. 00 uur tot 17. 00 uurr

Kv K nummer 080. 13. 956 ( Harderwijk Holland)
BTW identificatienummer NL8017. 18. 661. B. 01 nbsp

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten digitale inhoud en of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten diensten en of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard bevestigt de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp is bevestigd kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt treft de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen zal de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp kan zich nbsp binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp zal uiterlijk bij levering van het product de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager meesturen
  a. het bezoekadres van de vestiging van de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp waar de consument met klachten terecht kan
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product dienst of digitale inhoud voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand nbsp
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan n jaar of van onbepaalde duur is
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft het modelformulier voor herroeping.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 Herroepingsrecht

Bij producten nbsp

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp mag de consument vragen naar de reden van herroeping maar deze niet tot opgave van zijn reden( en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is het product heeft ontvangen of
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het laatste product heeft ontvangen. De Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp mag mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft ge nformeerd een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materi le drager is geleverd

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materi le drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp mag de consument vragen naar de reden van herroeping maar deze niet tot opgave van zijn reden( en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten diensten en digitale inhoud die niet op een materi le drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht

 1. Indien de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl .
 2. Zo snel mogelijk maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan ( een gemachtigde van) de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl . Dit hoeft niet als de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp aangeeft de kosten zelf te dragen hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd is de consument de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp is nagekomen op het moment van herroeping vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water gas of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid of tot levering van stadsverwarming indien
  a. de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt of
  b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas water elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materi le drager geleverde digitale inhoud indien
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming of
  c. de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 Verplichtingen van de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp bij herroeping

 1. Als de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp vergoedt alle betalingen van de consument inclusief eventuele leveringskosten door de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp in rekening gebracht voor het geretourneerde product onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp aanbiedt het product zelf af te halen mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering hoeft de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht

De Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht maar alleen als de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp dit duidelijk bij het aanbod althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financi le markt waarop de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten digitale inhoud en of diensten door de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten digitale inhoud en of diensten af te nemen
 3. Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst maar alleen als
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd
 4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden goederenvervoer autoverhuurdiensten en catering
 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien
 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn
 7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben
 8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygi ne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
 10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp geen invloed heeft
 11. Verzegelde audio video opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 12. Kranten tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementen hierop
 13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materi le drager maar alleen als
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en of diensten niet verhoogd behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financi le markt en waar de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp geen invloed op heeft met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp dit bedongen heeft en
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp staat er voor in dat de producten en of diensten voldoen aan de overeenkomst de in het aanbod vermelde specificaties aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl diens toeleverancier fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp kan doen gelden indien de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl diens toeleverancier importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 Levering en uitvoering

 1. De Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld zal de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en of vermissing van producten berust bij de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp bekend gemaakte vertegenwoordiger tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Duurtransacties duur opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten ( elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste n maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten ( elektriciteit daaronder begrepen) of diensten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste n maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten
  nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode
  nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan
  nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde nbsp tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten ( elektriciteit daaronder begrepen) of diensten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag nieuws en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste n maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste n maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld maar minder dan eenmaal per maand afleveren van dag nieuws en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag nieuws en weekbladen en tijdschriften ( proef of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste n maand opzeggen tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging v r het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst vangt deze termijn aan nbsp op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50 . Wanneer vooruitbetaling is bedongen kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst( en) alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting( en) voldoet is deze nadat hij door de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp is gewezen op de te late betaling en de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagen termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15 over openstaande bedragen tot 2. 500 10 over de daaropvolgende 2. 500 en 5 over de volgende 5. 000 met een minimum van 40 . De Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 5. Bij het afrekenen heeft de Klant de mogelijkheid om zijn debet of creditcardgegevens voor toekomstige aankopen op te slaan in zijn klantaccount bij Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl. Indien de Klant voor deze optie kiest worden de kaartgegevens namens Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl opgeslagen op de beveiligde servers van onze Payment Service Provider Multi Safepay. De Klant machtigt Multi Safepay hierbij om zijn haar debet of creditcardgegevens te verzamelen en op te slaan.
  Indien de Klant de debet of creditcardgegevens van zijn account wil verwijderen kan hij invullen welke optie van toepassing is b. v. inloggen op hun klantaccount bij Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl ga naar Betaalgegevens en verwijder de opgeslagen kaart stuur een mail naar info goudsekaasshop. nl met het verzoek om de kaartgegevens te verwijderen etc.
 6. Betaling Credit Card Vault
  Alle betalingsinformatie die regelmatig via de Credit Card Vault wordt verzameld wordt gecodeerd en onderhouden met behulp van industriestandaardmethoden die zijn ontworpen om de beveiliging tegen verlies of diefstal te garanderen inclusief tijdens verzending naar ons externe betalingsverwerkingsbedrijf (" Betalingsverwerker") momenteel Multi Safepay. com die uw Betalingsinformatie namens ons. Houd er rekening mee dat uw betalingsinformatie wordt opgeslagen door onze betalingsverwerker niet door ons en het gebruik en de opslag van die informatie door de betalingsverwerker wordt beheerst door de toepasselijke servicevoorwaarden en het privacybeleid van de betalingsverwerker ( beschikbaar op https www. multisafepay. com be nl algemene voorwaarden Privacy beleid https www. multisafepay. com nl nl privacybeleid)

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. De Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl .
 3. Bij de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt wordt door de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product dienst of de service van de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk ( https keurmerk. info Home Misbruik Of Klacht) nbsp De klacht wordt dan zowel naar de betreffende Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp te leveren of geleverde producten en diensten kunnen met inachtneming van het hierna bepaalde zowel door de consument als de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop Postbus 90600 2509 LP te Den Haag ( www. sgc. nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie is de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp aan deze keuze gebonden. Wanneer de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp dat wil doen zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp schriftelijk gedaan verzoek schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken dan is de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie ( https www. degeschillencommissie. nl over ons de commissies 2701 webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken indien aan de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp surseance van betaling is verleend deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft be indigd voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken ( SGC) of het Klachteninstituut Financi le Dienstverlening ( Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 Branchegarantie

 1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van 10. 000 per bindend advies wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan 10. 000 per bindend advies wordt 10. 000 uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
 2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de Kaashandel Peters M amp W B. V. Goudsekaasshop. nl Kaasfondueshop. nl Fondueshop. nl nbsp meer bedraagt dan 10. 000 wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van 10. 000 uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe ge igende wijze zijn gepubliceerd met dien verstande dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Laatste aanpassing 14 mei 2014

nbsp